Regulamin studiów

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb. Zgodnie z Regulaminem studiów (§ 4 p. 6) student zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zadeklarować zajęcia fakultatywne w takim wymiarze, by razem z zajęciami obowiązkowymi oraz ewentualnymi nadwyżkami z poprzedniego roku akademickiego stanowiło to nie mniej niż 60 punktów ECTS. Nieusprawiedliwione niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie lub zadeklarowanie mniejszej liczby punktów zaliczeniowych uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Wobec powyższego student ma obowiązek wpisać się na kursy fakultatywne (tak, aby łącznie z kursami obowiązkowymi zebrać w ciągu całego roku akademickiego 60 punktów ECTS lub więcej), a następnie zatwierdzić program. Natomiast przed końcem roku akademickiego (najpóźniej do ostatniego dnia wrześniowej sesji poprawkowej) student ma obowiązek zgłosić swój program do rozliczenia.

Zapisy na zajęcia

Na zajęcia, których nie obejmuje proces zdalnej rejestracji, studenci wszystkich lat zostaną zapisani przez sekretariat. Podział na grupy ćwiczeniowe w ramach zajęć obowiązkowych odbywa się automatycznie według kolejności alfabetycznej.

W ramach kursów obowiązkowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia istnieje grupa zajęć, na które studenci wpisują się dokonując wyborów tematycznych, zgodnych z ich zainteresowaniami naukowymi i badawczymi:

  • ćwiczenia terenowe, laboratorium etnograficzne, seminarium licencjackie (studia pierwszego stopnia);
  • kultura w działaniu: warsztaty, seminarium magisterskie.

Zakres tematyczny poszczególnych grup oraz limity osób będą podawane przed wyznaczonymi terminami deklaracji zapisów na zajęcia w poszczególnych semestrach.

Punkty ECTS

Regulamin studiów dopuszcza możliwość jednorazowego zaliczenia roku bez wymaganej ilości punktów (po uzyskaniu minimum 50 ECTS) w przypadku, gdy student zaliczył wszystkie przedmioty kanoniczne (kanon nauczania w Instytucie Etnologii obejmuje wszystkie zajęcia z wyjątkiem WF i kursów fakultatywnych). W przypadku pierwszego roku studiów pierwszego stopnia niezaliczenie któregokolwiek z przedmiotów zaliczanych do kanonu skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Wniosek o zaliczenie roku bez kompletu punktów

Kurs BHP

Zgodnie z Zarządzeniem nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 roku studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci I roku drugiego stopnia (z wyjątkiem studentów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim) mają obowiązek zrealizowania szkolenia BHP.

Kurs w języku obcym

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku na stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych.

Kurs w języku obcym zakończony egzaminem na studiach pierwszego stopnia może być zaliczony w miejsce obligatoryjnego kursu w języku obcym na studiach drugiego stopnia.

Obowiązek zaliczenia wykładu w języku obcym nie dotyczy studentów realizujących część programu studiów w zagranicznych uczelniach (np. w ramach programów ERAZMUS lub CEEPUS).

Język obcy: studia pierwszego stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Studentów studiów I stopnia obowiązuje nauka języka obcego w wymiarze 120 godzin. Lektorat z języka obcego prowadzony jest od II roku studiów i kończy się na III roku studiów egzaminem na poziomie minimum B2.

Studenci, którzy rozpoczynając lektorat potwierdzą stosownym certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie B2, mogą kontynuować naukę języka na poziomie wyższym, lub mogą wybrać lektorat z innego języka obcego.

Język obcy: studia drugiego stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studentów studiów II stopnia obowiązuje nauka języka obcego w wymiarze 60 godzin. Lektorat kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na poziomie B2+.

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów: decyzja Rektora w drodze Zarządzenia nr 106 z dnia 21 października 2014 roku.

Ochrona własności intelektualnej

Zgodnie z Uchwałą nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, aby osiągnąć efekty kształcenia w zakresie ochrony własności intelektualnej wynosi 1 pkt ECTS na każdym poziomie kształcenia.

Legitymacje studenckie

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej w przypadku utraty oryginału:

  • zagubienie, kradzież lub mechaniczne uszkodzenie karty – opłata zwiększona: 25,50 zł
  • zmiana imienia, nazwiska bądź adresu – opłata podstawowa: 17,00 zł

Skreślenie z listy studentów

Akty prawne

Wzory pism