Studia stacjonarne pierwszego stopnia - nabór na rok 2017/18

Etnologia i antropologia kulturowa na UJ?

TAK, to strzał w DZIESIĄTKĘ, bo:

1. Właśnie obchodziliśmy 90te URODZINY krakowskiej etnologii! A wiek zobowiązuje. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ OCENĘ w kraju.

2. Łączymy stare z nowym - sięgamy do najlepszych tradycji naszej dyscypliny (nie zapominamy ani o BRONISŁAWIE MALINOWSKIM, ani o OSKARZE KOLBERGU i ich związkach z Krakowem), a przy tym prowadzimy współczesne badania i analizy otaczającego nas świata.

3. Uczymy zarówno o lokalnych wyobrażeniach i tradycjach, jak i o zjawiskach globalnych. Przygotowujemy do PRACY z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

4. Oferujemy bogaty i nieustannie unowocześniany PROGRAM studiów.

5. Zachęcamy naszych studentów do TWÓRCZEGO podejścia do studiowania, poprzez system wyboru zajęć w obrębie konwersatoriów i laboratoriów oraz ofertę zajęć fakultatywnych realizowanych w Instytucie lub poza nim.

6. Obok klasycznych form nauczania – takich jak wykłady i konwersatoria – dajemy możliwość realizacji własnych projektów badawczych, także w formie wypowiedzi wizualnych. Działająca przy Instytucie GALERIA "Pod Przewiązką" jest otwarta na projekty tworzone przez studentów.

7. Wychodzimy POZA MURY uczelni. Antropologia to styl życia i pasja poznawania świata oraz ludzi. U nas - w praktyce i na własnej skórze - poznasz tajniki etnograficznej kuchni. W ostatnim roku nasi studenci brali udział w zajęciach terenowych realizowanych m.in. w ETIOPII, LONDYNIE, czy na Podhalu, Białostocczyźnie oraz w Przemyskim.

8. Nasi wykładowcy bazują na własnych badaniach terenowych i innowacyjnych projektach badawczych. To tutaj, w czasie zajęć i NIEFORMALNYCH SPOTKAŃ z wykładowcami poznasz kulisy badań prowadzonych w takich miejscach jak Indie, Ghana, czy Kanada, a również Bałkany, Rumunia, czy rozmaite zakątki Polski (Podhale, krakowska Nowa Huta, Bieszczady itd.). Dowiesz się również, jakie zastosowania praktyczne może znaleźć współczesna wiedza antropologiczna.

9. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - Visiting Professors - na zajęcia w Krakowie.

10. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. wspólne wyjazdy i projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami, życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

Nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja, to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni! ZAPRASZAMY!

Limit przyjęć

Limit miejsc: 60

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 15

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

  nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego

grupa 1

uwzględniane 2 wyniki przedmiotowe

biologia
chemia
filozofia
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
1

grupa 2

uwzględniany 1 wynik przedmiotowy

język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:

2 przedmioty z grupy 1
1 przedmiot z grupy 2

podzieloną przez 3 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku egzaminu maturalnego (tzw. nowej polskiej matury 2002-2017) uwzględniane są wyłącznie egzaminy z części pisemnej, a wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez 2, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Terminy

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): od 23.05.2017 od godz. 12:00 do 18.06.2017

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB: od 23.05.2017 od godz. 12:00 do 06.07.2017

Potwierdzanie rejestracji - ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o  wniesione opłaty rekrutacyjne.

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): do 20.06.2017,  do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB: do 10.07.2017,  do godz. 12:00

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2017,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 30.06.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 07.07.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 07.07.2017, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Ogłoszenie listy rankingowej

14.07.2017

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 17.07.2017 do 20.07.2017

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: od 21.07.2017 do 24.07.2017

W przypadku powtarzania procedury: od 25.07.2017 do 26.07.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

 

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów