Studia stacjonarne drugiego stopnia - nabór na rok 2017/18

Magisterium z ETNOLOGII i ANTROPOLOGII KULTUROWEJ - studia dla ludzi ciekawych świata.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę etnologiczną? A może szukasz nowego kierunku, który pozwoli Ci na realizację własnych projektów, da narzędzia przydatne w pracy we współczesnym świecie i różnorodnym otoczeniu kulturowym? Jesteś ciekawy świata i chcesz go zrozumieć? Studiuj etnologię i antropologię kulturową na UJ. 10xTAK:

1. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ ocenę w kraju.

2. Antropologia to nauka ŻYWA – dlatego podążamy za zmianami dzisiejszego świata i nieustannie unowocześniamy nasz PROGRAM.

3. Na studiach magisterskich liczne są zajęcia WARSZTATOWE m.in. związane z filmem i wizualnością, animacją kultury, kuratorstwem i wystawiennictwem, współpracą z instytucjami publicznymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

4. Osobom nieposiadającym licencjatu z zakresu etnologii i antropologii kulturowej umożliwiamy realizację zajęć uzupełniających wiedzę antropologiczną. Wszystkich studentów zachęcamy do TWÓRCZEGO podejścia do studiowania, opartego także na indywidualnych wyborach kursów fakultatywnych, pozwalających rozwijać własne zainteresowania.

5. WSZECHSTRONNOŚĆ antropologii odbija się w tematyce bronionych u nas prac magisterskich. Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach seminarium magisterskiego każdy student mógł zrealizować swój wymarzony, pasjonujący projekt badawczy. Zróżnicowane zainteresowania i bogate doświadczenia naszych WYKŁADOWCÓW zapewniają merytoryczne wsparcie z zakresu antropologii i dyscyplin pokrewnych.

6. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - VISITING PROFESSORS - na zajęcia w Krakowie.

7. Nasi studenci biorą udział w życiu naukowym Instytutu. Cały rok obfituje w ciekawe wydarzenia: KONFERENCJE, WYSTAWY (także realizowane przy współudziale studentów w naszej Galerii "Pod Przewiązką"), SEMINARIA, debaty i dyskusje organizowane przez sekcje Koła Naukowego, oraz mniej formalne – lecz wciąż naukowe – cykliczne spotkania w krakowskich knajpkach: Magiel Antropologiczny i Fika.

8. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. kameralne grupy seminaryjne, projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami (w tym czasopismo "SZOK KULTUROWY"), życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

9. Przygotowujemy do pracy z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Podpowiadamy, co można robić PO STUDIACH z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

10. Osoby chcące kontynuować karierę naukową mogą - po uzyskaniu magisterium - podjąć STUDIA DOKTORANCKIE z etnologii w ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich. Ponadto, przy naszym instytucie działa PODYPLOMOWE STUDIUM MUZEOLOGICZNE.

Wierzymy, że Uniwersytet to wspólnota ludzi poszukujących prawdy, zrozumienia świata i człowieka. To miejsce wzajemnej inspiracji, spotkania różnych pokoleń i doświadczeń. Dlatego nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni. ZAPRASZAMY!

Limit przyjęć

Limit miejsc: 60

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu licencjackiego z etnologii i antropologii kulturowej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji: średnia ze studiów.

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Terminy (nabór lipcowy)

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

od 01.06.2017 od godz. 12:00 do 11.07.2017

Potwierdzanie rejestracji - ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 13.07.2017,  do godz. 12:00

Egzaminy wstępne

od 17.07.2017 do 18.07.2017

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.

Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 18.07.2017, do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej

21.07.2017

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 24.07.2017 do 26.07.2017

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: od 27.07.2017 do 28.07.2017

W przypadku powtarzania procedury: od 30.07.2017 do 01.08.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

 

Terminy (nabór sierpniowy)

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 6 września

Potwierdzanie rejestracji - ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 7 września, do godz. 12:00

Egzaminy wstępne

11–12 września

Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 12 września

Ogłoszenie listy rankingowej

15 września

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

18-21 września

Terminy (nabór wrześniowy)

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 20 września

Potwierdzanie rejestracji - ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 21 września, do godz. 12:00

Egzaminy wstępne

25 września

Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych

do 24 września

Ogłoszenie listy rankingowej

27 września

Wpisy na studia

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

28–29 września

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów